Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de webshop van RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH

(versie mei 2022)

§1 Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op de webshop van RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH, Buschkamp 7, D-46414 Rhede / Westfalen (de "Verkoper"), die onder www.rademacher.nl (de "Website") wordt geëxploiteerd, en gelden voor alle overeenkomsten die met klanten worden gesloten via de webshop in overeenstemming met § 4 van deze AV.
 2. Deze AV zijn van toepassing in de versie die geldt op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst.
 3. Deze AV zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten met consumenten. Een consument is een natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven .
 4. De via de Website gesloten koopovereenkomsten worden uitsluitend beheerst door deze AV. De Verkoper erkent geen (algemene) voorwaarden van de klant die in tegenspraak zijn met of afwijken van deze AV, tenzij de Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd. De onderhavige AV zijn eveneens van toepassing indien de Verkoper de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoert met kennis van de voorwaarden van de klant die tegenstrijdig zijn of afwijken van onderhavige AV.

 §2 Gegevensbescherming

 1. De Verkoper verzamelt persoonsgegevens van de klant als onderdeel van de afwikkeling van overeenkomsten. De Verkoper neemt specifiek de bepalingen van de AVG in acht.
 2. Hiervoor wordt verwezen naar de privacyverklaring, te raadplegen via: (https://www.rademacher.nl/onderhoud/privacyverklaring).

§3 Registratie als klant

 1. Klanten kunnen zich op de website gratis registreren. Er bestaat geen recht op toegang tot de webshop van de Verkoper. Alleen personen met volledige handelingsbekwaamheid zijn bevoegd om zich te registreren. Op verzoek van de Verkoper dient de klant een kopie van zijn identiteitskaart, met een afgeschermd Burgerservicenummer, mee te sturen ter controle van zijn leeftijd.
 2. De voor registratie benodigde gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden opgegeven. Bij het registreren moet de klant de als verplicht gemarkeerde informatie verstrekken en een wachtwoord kiezen. Het geregistreerde e-mailadres en het opgeslagen wachtwoord zijn vereist voor het inloggen. De klant is, onder alle omstandigheden, verplicht het wachtwoord geheim te houden en niet aan derden bekend te maken.
 3. De registratie is – afgezien van het accepteren van deze AV – vrijblijvend van aard. Het aanmaken van een gebruikersaccount leidt niet tot een aankoopverplichting.

 §4 Sluiting van de overeenkomst

 1. De presentatie van de goederen door de Verkoper vormt geen bindend aanbod.
 2. De klant kan een keuze maken uit het assortiment van de Verkoper en deze plaatsen in een zogenaamd winkelwagentje. Door te klikken op de knop "bestellen tegen betaling" dient hij een bindend verzoek in om de goederen in de winkelwagen te kopen. Voordat de bestelling wordt geplaatst, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken. Het verzoek kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de klant deze AV heeft aanvaard door het overeenkomstige selectievakje aan te vinken.
 3. De Verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt weergegeven en welke de klant kan afdrukken met de functie "Afdrukken". De automatische ontvangstbevestiging bevestigt alleen dat de bestelling van de klant is ontvangen door de Verkoper en vormt geen aanvaarding van het verzoek. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de Verkoper een aanvaardingsverklaring indient, die in een aparte e-mail wordt verzonden (orderbevestiging).

§5 Levering, beschikbaarheid van goederen

 1. Als er op het moment van de bestelling geen exemplaren van het door de klant geselecteerde product beschikbaar zijn, zal de Verkoper de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen in de orderbevestiging. Als het product permanent niet beschikbaar is, zal de Verkoper afzien van een aanvaardingsverklaring. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand.
 2. Indien het in de bestelling opgegeven product slechts tijdelijk niet leverbaar is, zal de Verkoper de klant hiervan ook direct op de hoogte stellen in de orderbevestiging. Ongeacht het wettelijke herroepingsrecht in overeenstemming met § 10 van deze AV, heeft de klant het recht om de overeenkomst te herroepen als de levering meer dan twee weken wordt vertraagd. In dit geval heeft de Verkoper ook het recht om de overeenkomst op te zeggen. De Verkoper zal in dit geval alle reeds door de klant gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.
 3. Indien het niet nakomen van leveringstermijnen te wijten is aan overmacht, bijv. mobilisatie, oorlog, oproer, epidemieën of soortgelijke gebeurtenissen, b.v. stakingen of blokkade, worden de termijnen op passende wijze verlengd.

 §6 Prijzen en betaling

 1. De prijzen staan vermeld op de website van de producten.
 2. De prijzen zijn af-fabriek exclusief verpakkingskosten, verzendkosten en transportkosten, en inclusief BTW tegen het op dat moment geldende tarief. Verpakkingskosten, verzendkosten en transportkosten worden apart in rekening gebracht. Eventuele invoerrechten en belastingen worden eveneens door de ontvanger betaald.
 3. Betaling is alleen mogelijk via: Kredietkaart (Visa, Mastercard, Maestro), Paypal, iDeal of Klarna (directe overschrijving).
 4. De valuta is exclusief Euro.
 5. Voor de verwerking van betalingen via deze website met behulp van de volgende betallmethoden maakt dee anbieder gebruik van Unzer E-Com GmbH, Vangerwostraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland ("Unzer") voor het doorsturen en verwerken van betalingen met de respectieve betalingsproviders: Kredietkaart (Visa, Mastercard, Maestro), Paypal (behalve Paypal Express), Klarna Sofort, iDeal. Daartoe worden de persoonsgegevens van de klant doorgegeven aan Unzer, die ze op zijn beurt doorstuurt naar de respectieve betalingsdienstaanbieders. De overdracht van gegevens aan Unzer is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en de aanvaarding van bestellingen van klanten. In het geval van de andere betaalwijzen vindt er geen doorzending naar Unzer plaats.Verdere informatie over de gegevensverwerking door Unzer is te vinden in de verklaring gegevensbescherming (https://www.rademacher.nl/onderhoud/privacyverklaring).

§7 Verrekening en opschorting

De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen opeisbaar zijn, rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant is slechts bevoegd om een opschortingsrecht uit te oefenen voor zover er voldoende samenhang bestaat tussen de tegenvordering en de verplichting van de klant om deze opschorting te rechtvaardigen.

$8 Eigendomsvoorbehoud

 1. De Verkoper behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor totdat alle verplichtingen die voortvloeien uit de leveringsovereenkomst volledig zijn voldaan. Als de klant meer dan 30 dagen in gebreke blijft ten aanzien van de betaling, heeft de Verkoper het recht om de overeenkomst te herroepen en de goederen terug te vorderen op kosten van de klant.
 2. Zolang de eigendom nog niet op de klant is overgegaan, is de klant verplicht zorgvuldig om te gaan met het gekochte product. Zolang de eigendom nog niet is overgegaan op de klant, moet de klant de Verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer er beslag wordt gelegd op het geleverde of aan andere tussenkomsten van derden wordt blootgesteld.

§9 Garantie en melding van gebreken, en verhaalsrecht / verhaalsrecht van de fabrikant

 1. Vorderingen van consumenten met betrekking tot gebreken vervallen na 24 maanden. Voor elke retourzending moet een ondernemer toestemming hebben van de Verkoper.
 2. Aanspraken op gebreken bestaan niet bij natuurlijke slijtage en wanneer na de risico-overdracht schade is ontstaan als gevolg van een onjuiste of nalatige behandeling of als gevolg van buitensporig gebruik door de klant.
 3. Voor de door de Verkoper geleverde goederen geldt alleen een aanvullende garantie indien dit uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing en/of de productpagina van de webshop van het betreffende artikel is vermeld.

§10 Herroepingsrecht van de consument

Indien de klant een consument is, heeft hij recht op een herroepingsrecht. Voor wat betreft de voorwaarden en juridische consequenties van herroeping wordt verwezen naar de herroepingsinstructie in de bijlage. In geval van herroeping draagt ​​de klant de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

§11 Beperking van de aansprakelijkheid

 1. De Verkoper is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid.
 2. Bovendien is de Verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige niet-nakoming van de verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op de naleving waarvan de klant gewoonlijk kan vertrouwen ("hoofdverplichtingen"). De Verkoper is ook aansprakelijk in geval van een licht nalatige schending van verplichtingen in verband met gegarandeerde eigenschappen. In de twee bovengenoemde gevallen is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de schade die te voorzien was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Voor het overige is aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid uitgesloten. Dit geldt echter niet bij schade als gevolg van overlijden en schade aan lichaam of gezondheid.
 3. Aansprakelijkheid op grond van dwingende bepalingen blijft onaangetast.

§12 Verwijzing naar het EU-platform voor geschillenbeslechting

 De Europese Commissie biedt de mogelijkheid van online geschillenbeslechting op een online platform. Dit platform is in beheer van de Europese Commissie en is te bereiken via de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/. De contactgegevens van de Verkoper zijn te vinden in de afdruk. De Verkoper is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure en biedt dit niet vrijwillig aan.

§13 Overige

 1. Deze overeenkomst en alle juridische verhoudingen tussen de partijen zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (het Weens Koopverdrag). Dwingende bepalingen van de lidstaat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast voor de consument.
 2. De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst tegenover ondernemers is de vestigingsplaats van de Verkoper in Hannover.
 3. Alle afspraken die partijen maken met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst, worden schriftelijk vastgelegd in deze overeenkomst.
 4. Mochten individuele bepalingen die geen betrekking hebben op de belangrijkste prestatieverplichtingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden of een maas in de wet bevatten, dan heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen. De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige bepaling te vervangen door een wettelijk toegestane bepaling die zo dicht mogelijk bij het economische doel van de ongeldige bepaling komt of deze leemte opvult.

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn wordt gerekend vanaf veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH, Buschkamp 7, D-46414 Rhede / Westfalen, e-mail: service.nl@rademacher.de, tel.: +49 2872 933-283, fax: +49 2872 933-253) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. mondeling of schriftelijk per brief, fax of e-mail verzonden per post) . U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van deze overeenkomst. U voldoet aan de deadline als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

 

Einde van de annuleringsverklaring

Modelformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Aan
RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
D-46414 Rhede/Westfalen
E-mail: service.nl@rademacher.de
Fax: +49 2872 933-253

 
Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*):

Naam van de consument(en):

Adres van de consument(en):

Handtekening van de consument(en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)

Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Copyright© RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH. Alle rechten voorbehouden.